ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021 / 2022

Les activitats proposades a l’Escola Heura pel curs 2021/2022 són les que teniu a continuació. Cal-drà un mínim de 8 infants a cada dia d’activitat per poder fer-la. Depenent dels infants inscrits a cada activitat es podran fer grups per edats.

JUGA I APRÈN

Les activitats especialitzades les dirigeixen especialistes en el tema que es tracta, en al-guns casos es fan amb la col·laboració d’un centre expert en l’activitat que oferim. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titula-ció en l’extraescolar que imparteixen

Àmbit activitats Artístiques d’Expressió:

Musicoteràpia: Aquest taller de sensibilització musical, tracta d'un conjunt d'activitats lúdic-musicals orientades a la comprensió rítmica i auditiva, desenvolupament expressiu i comu-nicatiu, acostament a la grafia musical i a la pràctica instrumental, creativitat, psicomotrici-tat, etc.

Àmbit activitats Científiques i d’Experimentació:

Informàtica: Cada trimestre està pensat per descobrir tecnologies a través de petits projec-tes. A més de les eines mencionades, s'introdueixen altres tecnologies adaptant-nos a la ti-pologia del grup.

Àmbit activitats Lúdiques Esportives:

Mondance: És una barreja de diferents estils de música: funky, hip hop, jazz, etc. Un mètode que barreja activitat esportiva, amb música i expressió corporal, treballant el mateix cos, amb els altres cossos, amb l'espai, la música, la imaginació, etc. mitjançant el moviment i les coreografies. És un exercici saludable i complet, ja que no només treballa la resistència, sinó que també es potencia la flexibilitat, la coordinació, la força i l'habilitat.

ESCOLA ESPORTIVA

L'eina Cooperativa treballa conjuntament amb el Cooperatiu Atlètic Terrassa per al disseny i realit-zació de les activitats esportives, amb un equip d’entrenadors/es qualificats, amb la titulació bàsi-ca de Monitors d’Esports d’Equip, i la titulació específica del seu esport de referència. L’equip està dirigit per una Direcció encarregada de la seva supervisió i una Direcció Tècnica que dona suport per a la preparació física i tècnica dels infants.

Àmbit activitats esportives:

Iniciació al Hoquei (+12 anys): Els objectius principals consistiran en educar i inculcar valors i hàbits a través de la pràctica esportiva del hoquei.

Multiesports: Mitjançant un conjunt d’activitats esportives i la pràctica d’exercicis i jocs, treballarem habilitats i destreses pròpies de modalitats esportives. Es convinaran trimestral-ment els esports: Iniciació al hoquei, handbol i bàsquet.